Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli

1. Tạo Cơ sở dữ liệu Sau khi đã cài MySql, dùng phần mềm SQLyog để truy cập tới CSDL. Nhập tài khoản CSDL cần thao tác để chương trình tạo kết nối. Tới đây, bạn tạo 1 Database mới với tên “db_test” bằng trên giao diện hoặc có thể viết đoạn scripts để khởi …

Continue reading Bài 3. Kết nối cơ sở dữ liệu với PHP bằng mysqli